Vahvat kortikosteroidit

15 6 Lisäksi karjankasvatuksessa kortikosteroidien käytöllä on huomattu olevan karjaeläinten elopainoa kasvattavia ominaisuuksia johtuen veden tehokkaammasta varastoitumisesta kudoksiin. Toisaalta, kortikosteroideilla on havaittu olevan myös vakavia negatiivisia vaikutuksia elintarvikelihan laatuun sekä aisteilla havaittaviin ominaisuuksiin, kuten lihan ulkonäköön, hajuun sekä makuun. [4, s ] Kortikosteroidien sekä joidenkin muiden säännösteltyjen aineiden, kuten steroidien sekä β-agonistien, yhteiskäytössä ilmenneiden synergeettisten (eli lääkeaineiden vaikutusta voimistavien) sekä erilaisten haitallisten lisävaikutusten takia tiettyjen synteettisten kortikosteroidiyhdisteiden käyttö karjataloudessa on Euroopan Unionin Komission lainsäädännöllä nykyään tarkasti säännösteltyä. Suomessa sekä muissa EU-maissa kortikosteroidien käyttö tuotantoeläimillä on joko kielletty kokonaan tai kyseisten yhdisteiden käytölle on asetettu jäämien enimmäismäärä-arvot eli MRL-arvot (MRL, maximum residue limit). [4, s ] Lainsäädäntö Euroopan Unionin Komissio on määrännyt asetuksessaan N:o 37/2010 neljälle tässä opinnäytetyössä tutkittavalle synteettiselle kortikosteroidiyhdisteelle (beetametasoni, deksametasoni, prednisoloni, metyyliprednisoloni) alla olevasta taulukosta 1 löytyvät MRL-arvot nautaeläinten maidolle yksikössä (µg/kg). Lisäksi Euroopan Unionin Komission asetuksen N:o 37/2010 mukaan glukokortikoideihin kuuluvan metyyliprednisolonin käyttö sellaisilla tuotantoeläimillä, joiden maitoa tuotetaan ihmisten elintarvikekäyttöön, on ehdottomasti kiellettyä. Kyseiselle yhdisteelle ei sen takia ole asetettu maidon MRLarvoa. [5.] Taulukko 1. Tutkittavien kortikosteroidien MRL-arvot nautaeläimen maidolle yksikössä µg/kg [5]. MRL-arvo nautaeläimen maidolle (µg/kg) Beetametasoni 0,3 Deksametasoni 0,3 Prednisoloni 6,0 Metyylirednisoloni -

12 Haastattelimme OYS:n kipuhoitajaa Seppo Holappaa, joka kertoi meille säärimurtumapotilaan kirurgisesta toimenpiteestä aiheutuvasta kivusta. Leikkaustoimenpiteessä, olipa kyseessä ortopedinen toimenpide tai jokin muu kirurginen toimenpide, hermovaurion aiheuttaminen alueelle on riski. Hermoston vaurio joko ääreishermon alueella tai keskushermostossa saattaa aiheuttaa pysyviä rakenteellisia ja neurokemiallisia muutoksia hermosoluissa ja niiden ympäristössä. Hermovaurion riski on sitä suurempi, mitä isommasta toimenpiteestä on kysymys. Toki vamma itsessäänkin (vammamekanismi) on voinut jo aiheuttaa hermovamman synnyn. Olennaista onkin heti toimenpiteen jälkeen tunnistaa mahdollisimman nopeasti hermokivun erityispiirteet ja aloittaa asianmukainen hoito. Luukalvo itsessään on kipuherkkää aluetta, ja leikkaus kirurgisena toimenpiteenä aiheuttaa myös kudosvauriokipua. (Holappa 2008.) Säärimurtumapotilaan kivun arviointi Jotta kivun hoito olisi laadukasta, kivun arvioinnin tulee olla asianmukaista. Kivun arvioinnin tulee olla kokonaisvaltaista ja säännöllistä. Kipu tulisi tehdä näkyväksi, ja sen mittaamista ja kirjaamista tulisi toteuttaa samalla tavoin kuin muitakin fysiologisia mittauksia. Tärkeää on kirjata myös epäonnistuneet yritykset kivun lievittämisessä, sillä silloin vältytään hoitamasta kipua tavalla, joka ei auta. (Lauritsalo 2003, 20-21; Kokki 2004, ) Kivun voimakkuus tulee arvioida ennen ja jälkeen kivun hoidon, jotta saadaan selville hoidon vaikuttavuus. Kivun arviointi on osa normaalia päivittäistä toimintaa. Kipua arvioitaessa on tärkeää ottaa huomioon, että potilas voi olla kivuton ollessaan paikallaan, mutta pienikin liikehdintä aiheuttaa kovaa kipua. (Carr 1990, 99.) Apuna kivun arvioinnissa voidaan käyttää havaintoja potilaan ulkoisesta olemuksesta, johon kuuluvat esimerkiksi kasvojen ilmeet, itku, hengitystyyli, hikoilu, ihon väri, kuten kalpeus tai kuuma punoitus, kuivat limakalvot, verenpaine, pulssi, asento, hoitoihin reagoiminen, rauhattomuus, liikkuminen, reaktio kosketukseen ja aggressiivisuus. Fyysiset oireet ja huomiot tarkentavat kivun voimakkuutta ja esiintymistä. Omaiset voivat olla hyvä apu kivun arvioinnissa, sillä he saattavat tietää, miten potilas ilmaisee kipua ilmein ja elein. (Lauritsalo 2003, 20-21; Jäntti 2002, 213; Kokki 2004, 31.) 12

16 172 B01 KULUTUSLUVUT LÄÄKERYHMITTÄIN B SALES STATISTICS B ANTITROMBOOTTISET LÄÄKEAINEET ANTITHROMBOTIC AGENTS B , , , B01AA K-vitamiiniantagonistit , Vitamin K antagonists , B01AA03 Varfariini (DDD 7,5 mg) , Warfarin B01AB Hepariiniryhmä , Heparin group , , B01AB01 Hepariini (DDD 10 TU) , Heparin , , B01AB04 Daltepariini (DDD 2,5 TU) , Dalteparin , , B01AB05 Enoksapariini (DDD 20 mg) , Enoxaparin , , B01AC Aggregaation estäjät lukuun ottamatta hepariinia , Platelet aggregation inhibitors excl. heparin , , B01AC04 Klopidogreeli (DDD 75 mg) , Clopidogrel , , B01AC06 Asetyylisalisyylihappo (DDD 1 ED) , Acetylsalicylic acid , , B01AC07 Dipyridamoli (DDD 0,4 g) , Dipyridamole , , B01AD Entsyymit Enzymes B01AX Muut antitromboottiset lääkeaineet , Other antithrombotic agents , , B01AX05 Fondaparinuuksi (DDD 2,5 mg) , Fondaparinux , ,

Vahvat kortikosteroidit

vahvat kortikosteroidit

Media:http://buy-steroids.org